Septik SistemleriTürleri San Angelo

San Angelo , Teksas sadece özel kanalizasyon sistemlerinin iki tür veriyor . İlk Çevre KalitesiTeksas Komisyonu tarafından onaylanan bir düzenlenen atık bertaraf sistemi olmak . İkinci San Angelo düzenlemelerŞehri altında yetkilendirilmiş özel bir kanalizasyon tesistir. Kurulum başlamadan önce iki tip lisanslı olmalıdır . Şehir Kanalizasyon Sistemi San Angeloşehir sınırları içinde

En çok konut ve ticari binalarşehir kanalizasyon sistemine bağlamak . Bir şehir kararname deşehir kanalizasyon sistemine bağlanmak içinyeteneği bulunmaz bir kez özel bir kanalizasyon sistemi ile bir rezidans ,şehir kanalizasyon sistemine bağlanmak gerektirir . Şehir kanalizasyon sistemi,su geri dönüşüm için atık su arıtma tesisi kullanır . Şehiryaz sezonu boyunca kuraklık koşullarda genellikle çünkü San Angelo suyeniden bir gerekliliktir . Şehir septik sistem organize bir atık bertaraf sistemi olarak kabul edilir .
Özel Kanalizasyon Tesisi

FosseptikSan Angelo şehir kararname tarafından yetkilendirilmişözel kanalizasyon tesisleri vardır . Çokkonut veya binaya boşaltılankanalizasyon imha etmek için yeterli büyüklükte olmalıdır . Yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi önce fosseptiközelliği var sürece bu yeri boyutları , en az 20.000 metre kare olamaz . Lisans için yetkili fosseptik sistemlerifarklı SağlıkBakanlığı tarafından yayınlanan denilen bir yayın , " Hanehalkı KanalizasyonBertaraf A Guide , " bulunur .
Değerlendirme

yeni bir şantiye Özel kanalizasyon tesisi o yer için yetkili olacak belirlemek için San AngeloBelediye tarafından yetkilendirilmiş nitelikli bir mühendis olmalıdır . Değerlendirme tamamlandı velisans izni verildikten sonra ,ruhsat sadece beş yıl için iyi olacaktır . Beş yıl sonra ,özel kanalizasyon tesisiseptik sistemi tüm şehir yönetmeliklere uygun olduğunu belirlemek için yeniden değerlendirilecektir .
Tanklar

SanŞehri Angelo özel kanalizasyon tesisleri için fosseptik kurulum dört farklı yetkili . Geleneksel septik sistem , alçak basınç doz sistemi ,evapotranspiration sistemi veaerobik atık su arıtma sistemi, yetkili ve San Angelolisans kurulu tarafından lisanslı olabilir . Depo sistemi her tip böyle bir liç alanı veya buharlaşan yöntemi olarak depolama tankı ve atık su atık bertaraf sistemleri, çeşit kullanır . Bu kanalizasyon sistemlerin tümkanalizasyon farklı şekillerde bertaraf edilmesini , bir tanktan dışarıatığı çalıştırın.